• تلفن :
    05136095073
  • فکس :
    05136060654

کارفرما:مهندس شاهرودی
طراح
سال
– طراحی و اجرای زیرساخت تاسیسات الکتریکی هوشمند (در دست اجرا)

کارفرما: مهندس سپهری
طراح
سال
– اصلاح طراحی اجرای زیرساخت تاسیسات الکتریکی هوشمند (در دست اجرا)

کارفرما:
طراح
سال
– اجرای زیرساخت تاسیسات الکتریکی پارکینگ هوشمند (PMS) (در دست اجرا)

کارفرما:مهندس اسماعیل پور
طراح
سال
– اصلاح طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند (در دست اجرا)

کارفرما:شهرداری
طراح
سال
– محاسبه و طراحی سیستم هوشمند الکتریکال شامل نور و صدا و … و نظارت بر اجرا

کارفرما:مهندس طالبیان
طراح
سال
– اصلاح طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند (در دست اجرا)

کارفرما:مهندس رمضانی
طراح
سال
– طراحی و نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی هوشمند مسکونی و مجموعه آبی

کارفرما :مهندس عظیمی
طراح
سال
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما:مهندس طوسی
طراح
سال
– تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند (در دست اجرا)

کارفرما:جناب آقای معلمی – مهندس اکبریان
طراح
سال
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند (در دست اجرا)

کارفرما:دکتر اسپرهم
طراح
سال
– مشاوره، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند (در دست اجرا)

کارفرما:مهندس ایوب زاده
طراح
سال
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند (در دست اجرا)

کارفرما:مهندس اسماعیلی
طراح
سال
– اصلاح طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند (در دست اجرا)

کارفرما:گروه ساختمانی مارینا – مهندس لقمانی
طراح
سال
– اصلاح طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند (در دست اجرا)

کارفرما:شرکت الکترواستیل – دکتر محمد زاده
طراح
سال
– اصلاح طراحی، تامین قطعات و نصب و راه اندازی سیستم هوشمند (در دست اجرا)

کارفرما:مهندس کاروان – مهندس فرودی
طراح
سال
– طراحی و اجرای سیستم هوشمند (در دست اجرا)

کارفرما:مهندس رحیمی
طراح
سال
– مشاوره، طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی هوشمند

کارفرما:شرکت فخرسازه
طراح
سال
– مشاوره و اصلاح طراحی سیستم هوشمند

کارفرما:جناب آقای حسینیان
طراح
سال
– اصلاح طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم خانه هوشمند

کارفرما:مهندس زارعی – مهندس جالینوس
طراح
سال
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما:آقای جعفری
طراح
سال
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما:سرهنگ ثقفی
طراح
سال
– اصلاح طراحی و تعویض تجهیزات سیستم هوشمند

کارفرما:شرکت عمارت هشتم (سازمان بازنشستگی)
طراح
سال
– مشاوره، اصلاح طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما:مهندس ژوبین – مهندس محکی
طراح
سال
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما:مهندس صفریان
طراح:
سال
– مشاوره، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما:آقای شایسته
طراح
سال
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما:آقای صالحی
طراح
سال
– طراحی، اصلاح زیرساخت، تامین قطعات و راه اندازی سیستم هوشمند

کارفرما:مهندس صدرالادبایی
طراح
سال
– مشاوره، اصلاح طرح، و نظارت بر اجرای سیستم سیستم هوشمند
– تامین قطعات و نصب و راه اندازی سیستم هوشمند

کارفرما:مهندس زارعی
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند (روشنایی، مجموعه آبی و تصفیه، سیستم گرمایش و سرمایش، آبیاری تحت فشار، اعلام سرقت و اعلام حریق، کنترل از راه دور و …)

کارفرما :مهندس صداقتی
طراح
سال
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما:مهندس مقیمی
طراح
سال
– مشاوره، اصلاح طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما :آقای هاشمی
طراح
سال
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما : مهندس یعقوبیان
طراح
سال
– اجرای سیستم سیستم هوشمند
– اجرای تاسیسات الکتریکی مجموعه آبی

کارفرما:مهندس عابدینزاده
طراح
سال
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما:آقای نجف¬پور
طراح:مهندس گریوانی
سال
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما:کریمی
طراح:مهندس گریوانی
سال
– طراحی و اجراء سیستم هوشمند موتورخانه (مجموعه آبی و تصفیه، سیستم گرمایش و سرمایش، آبیاری تحت فشار)

کارفرما:دکتر توکلی (شرکت عمارت هشتم)
طراح:مهندس گریوانی
سال:
– مشاوره و اصلاح طراحی سیستم هوشمند

کارفرما: گروه ساختمانی هدیش
طراح:
سال

کارفرما: مهندس صادق احمدی
طراح :
سال:

کارفرما :شرکت کارنو
طراح:
سال

کارفرما:شرکت رویال سازه
طراح:
سال
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما :شرکت خانه سازی
طراح: مهندس گریوانی
سال:..
– طراحی، تامین قطعات و اجرای سیستم هوشمند

کارفرما :مهندس گریوانی
طراح :مهندس گریوانی
سال:93

کارفرما :مهندس گیوانی
طراح:مهندس گیوانی
سال:92

کارفرما: مهندس گریوانی
طراح: مهندس گریوانی
سال:91

کارفرما:
طراح:مهندس گریوانی
سال:90

کارفرما :مهندس گریوانی
طراح :مهندس گریانی
سال :89